Köpvillkor

Co2Pro AB – Allmänna leverans- och betalningsvillkor

1. Inledning Nedanstående villkor gäller som leverans- och försäljningsvillkor där det inte ingåtts specifikt skriftligt avtal mellan parterna. Dessa försäljnings & leveransvillkor anses godkända vid godkännande av offert. Med parter är säljaren som omnämns Co2Pro. Köparen avser den person eller juridisk enhet som har beställt eller köpt en vara eller tjänst av Co2Pro eller som har för avsikt att köpa en vara eller tjänst av Co2Pro.

 

2. Priser Alla priser är exklusive moms och är baserade på idag gällande valuta och råvarunoteringar. Vid ändring av nuvarande växelkurser och råvarunoteringar förbehåller vi oss rätten att justera motsvarande på våra priser. Vid ändring av statliga pålagor, avgifter eller lagförändringar, samt annan påverkan så som arbetarlöner, materialpriser förbehåller vi oss rätten att göra erforderliga justeringar. Vid fasta priser är dessa enbart gällande för de datum som anges vid acceptans och leverans.

 

3. Offert Enbart skriftliga offerter är bindande. Alla offerter är gällande i två veckor från offertdatum. Om köparen önskar särskilda underlag och specifikationer som inte framgår av leverantörens standardspecifikationer skall detta på ett tydligt sätt anges skriftligt i från köparen. Det är köparens skyldighet att tillhandahålla korrekt och utförlig beskrivning/underlag/förutsättningar till de system man frågar efter. Det är köparens ansvar att kontrollera att antaganden som gjorts av Co2pro stämmer då information saknats i underlag som lämnats av Köparen till Co2Pro för offertlämning. Co2Pro är rådgivande part vid en systemframställning utifrån de förutsättningar Köparen presenterar. Det är köparens ansvar att kontrollera att tillgängliga underlag så som ritningar och skisser stämmer överens med verkligheten och att korrekt underlag används för systemframställningen. Alla underlag, programvara, ritningar och material, för systemlösningar, som tillhandahålls av Co2Pro i form av Offerter, studier, rapporter, tekniska pacifikationer, skisser, dimensioneringsberäkningar samt annat liknande materiel anses tillhöra Co2Pro och får ej användas som beställningsunderlag eller upphandlingsunderlag till annan leverantör annan än till Co2Pro eller till av Co2Pro godkänd samarbetspartner. Om överträdelser sker förbehåller sig Co2pro rätten att fakturera Köparen en kostnad som motsvarar arbetsinsatsen samt kunskapen att utföra dimensioneringsarbetet för det aktuella systemet, minsta kostnad 12.000kr + moms/system. Om andra omkostnader förekommit kommer dessa också att faktureras köparen.

 

4. Äganderätt Tills fullständigt fakturabelopp är reglerat är samtliga levererade varor Co2Pro s egendom.

 

5. Order När Co2pro bekräftat en order med en orderbekräftelse kan ordern ej annulleras eller ändras av köparen utan en skriftlig acceptans från Co2pro mot att Köparen står för de omkostnader som uppkommit för Co2pro i samband med aktuell order. Order på ej lagerförda produkter samt projektspecifika produkter kan ej annulleras.

 

6. Leverans Leverans sker från Co2Pro lager med tredjeparts transportföretag för köparens räkning. Vid leveranstillfället är det köparens ansvar att ta emot godset, kontrollera att alla kollin är levererade och i möjligaste mån kontrollera att godset inte är skadat. Reklamationer på skadat gods skall ske direkt till fraktbolaget. Om inget annat anges vid order sker leverans med trailerlastbil (Lastbil med Släp/Dragbil med släp) till den närmsta plats för angiven leveransadress som medger framkomlighet med sådant fordon. Köparen ansvarar för att kontrollera, säkerställa och ange rätt leveransförhållanden, förutsättningar samt eventuella leveransavvikelser för varje leveranstillfälle vid beställning. Köparen ansvarar för avlastning från transportfordon om inget annat anges vid beställning. Om leveransförfaranden annat än det som ovan anges som standard tillkommer kostnader som påförs aktuell order. Skall avlastning tillhandahållas av transportbolag skall detta behov noggrant beskrivas av Köparen vid ordertillfället. Leverans som sker med distributionsbil eller lift där godshantering sker med pallastare eller liknande, sker leverans till, vid leveranstillfället, närmsta tillgängliga hårdbelagda markyta. Är inte någon mottagare närvarande när godset levereras kommer transportföretaget att ta med godset tillbaka till terminal och tar kontakt med Köparen för att boka en ny leverans mot en eventuell ny fraktkostnad. Köparen ansvarar för att levererat gods förvaras och skyddas mot yttre åverkan och mot stöld.

 

7. Hämtning av gods från vårt lager: Kontrollera alltid att godset har kommit till vårt lager, att det är klart för upphämtning och att det fins personer på plats innan du kommer för att hämta det. Vi meddelar normalt och talar om att godset är klart för avhämtning. Utlastning från vårt lager kan ske helgfri vardag mellan 09:00-15:00.

 

8. Leveranstid Leveranstid anges i orderbekräftelsen och baseras på anskaffningstid, tillgänglighet samt leveranstid på de varor som köparen beställt. Leveranstid kan komma att variera beroende på aktuell tillgänglighet av produkter, ökad efterfrågan, helgdagar eller andra former av händelser.

 

9. Leveransförseningar Leveransförseningar ger inte köparen rätt att häva köpet förrän efter skriftligt påpekande till Co2pro och att Co2pro inom rimlig tid inte klarar av att leverera beställd vara. Om förseningen orsakas av köparen förlängs leveranstiden, som efter omständigheterna är rimliga. Co2Pro och dess underleverantörer skall tillse att givna leveranstider i största möjliga utsträckning hålls, men påtar sig inget ansvar för förlust, skada eller utlägg som åsamkats köparen eller tredje part på grund av leveransförseningar orsakade av händelser orsakade av transportbolag, tredje part eller andra händelser som varit utanför Co2Pro s möjlighet att påverka med rimliga insatser. Om Co2Pro förväntar en leveransförsening av produkter eller tillbehör, informerar Co2pro köparen om detta samt orsaken samt ny förväntad leveranstid. Om inte Co2Pro levererar produkter och tillbehör senast 5 dagar efter avtalad leveranstid och leveransen inte sker inom en rimlig tidsfrist på 14 dagar, kan kunden upphäva köpet och de köp som direkt berörs av denna försening genom skriftlig annullering av ordern. Köparen har ingen annan rätt till ersättning orsakad av förseningen.

 

10. Oförutsedda händelser /Force majeure Co2pro kan under inga omständigheter ställas till ansvar för att fullgöra sina åtaganden mot köparen orsakad av force majeure, så som krig, upplopp, oroligheter, statligt ingrepp, brand, strejk, lockout, import-, eller exportförbud, saknade eller uteblivna leveranser från underleverantörer, brist på arbetskraft, bränsleransonering, produktionsolyckor, brist på transportmedel, militära insatser, valutarestriktioner och andra orsaker som ligger utanför Co2pro s och dess leverantörers kontroll och som sannolikt kommer att fördröja eller förhindra tillverkning eller leverans av varan. Om en leverans tillfälligt förhindras genom en eller flera av ovanstående omständigheter skjuts leveranstiden upp den period som motsvarar det aktuella leveranshindret om denna period kan anses som rimlig. Om leveransen förväntas dröja under längre tid än tre månader har Co2Pro rätt att avbryta det lämnade åtagandet utan att bli ersättningsskyldig mot köparen.

 

11. Garantier: Skulle någon produkt Co2Pro levererat sluta fungera eller annat fel uppkommer som ligger inom ramen för garantin äger Co2Pro eller respektive tillverkare rätt att besluta om att ersätta den felaktiga produkten med ny eller likvärdig vara eller kreditera köparen för en defekt produkt mot att den skickas i retur. Leverantören kan inte hållas ansvarig för fel eller brister som kan hänföras till felaktig hantering, transport, lagring, montering eller på annat sätt försummelse av andra än leverantören, samt ovanligt eller vanligt slitage. Villkor för att dessa garantier skall gälla är följande: Om defekten påpekas inom ett år från det att varan levererades och att felanmälan gjorts skriftligen till Co2pro inom 5 dagar från att defekten upptäcktes. - Garanti startar att gälla först när full betalning för produkt eller system är tillfullo reglerat mot Co2Pro - Köparen eller annan obehörig person annan än behörig installatör får under inga omständigheter utföra ändringar på levererat material utan godkännande av Co2Pro eller tillverkare av aktuell produkt. - Det är köparens ansvar att se till att ingen obehörig person annan än behörig installatör öppnar kopplingsdosor, kapslingar eller annat som levereras. Skulle Köparen välja att låta icke-auktoriserad fackman eller fackman utan rätt kunskap utföra arbete på en produkt eller ett system som Co2Pro har levererat upphör allt ansvar från Co2Pro s sida samt garantin är förverkad. Se respektive tillverkares garantivillkor. Saknas information om garanti på någon produkt gäller garanti enligt köplagen.

 

12. Reklamationer: Felaktig eller skadad vara skall reklameras inom 5 dagar från leveransdag genom kontakt via e-post till Co2Pro. Vid reklamationer på levererad eller monterad vara äger Co2Pro eller tillverkare rätt att åtgärda felet inom skälig tid efter anmälan. Vid åter försändelse av felaktig eller skadad vara står köparen för frakten. Varan skall återförsändas väl emballerad i originalförpackning med bifogad beskrivning av felaktigheten. Om varan skadas eller förekommer under återsändningen blir köparen betalningsansvarig. Ekonomisk kompensation för väntetid, förlorad arbetstid eller produktionsbortfall utgår inte. För fullständiga garantivillkor, se respektive tillverkares garantivillkor.

 

13. Betalningsvillkor Betalningsvillkor anges på separat köpeavtal eller skriftlig offert. Betalningsvillkor bekräftas av köpare vid orderläggandet. Co2Pro förbehåller sig rätten att söka information om köparen samt ta sedvanlig kreditkontroll och med dessa underlag anpassa betalningsvillkor samt även neka beställning. Vid försenad betalning äger Co2Pro rätt att uttaga påminnelseavgift samt dröjsmålsränta med 2,5 % per påbörjad månad. Anmärkning på faktura skall ha inkommit till Co2Pro senast 5 arbetsdagar från fakturadatum.

 

14. Returrätt Produkter som lagerförs av Co2Pro kan inom, 10 arbetsdagar, returneras av Köparen. Returnerad vara skall godkännas av säljaren och skall vara obegagnad och i nyskick i ej bruten förpackning och i originalemballage. Köparen ansvarar för att produkten emballeras och returneras i oskadat skick i originalförpackning samt står för all returkostnad så som frakt, hantering och returavgift. Returavgiften motsvarar 15% på det orderlagda beloppet av den returnerade varan. För varje påbörjad 30 dagars period tillkommer 5% i returavgift. För produkter som inte lagerförs av Co2Pro och som tagits hem till ett specifikt projekt gäller ingen returrätt.

 

15. Tvist, meningsskiljaktighet: I händelse av tvist, meningsskiljaktighet eller anspråk som härrör från eller har samband med ovanstående villkor eller brott mot villkoren, uppsägning eller ogiltighet av villkoren eller avseende någon fråga som rör vårt/våra uppdrag för Beställare eller Köpare skall detta slutligt avgöras i allmän domstol. Co2Pro förbehåller sig rätten att när som helst förändra ovanstående villkor och reserverar sig för eventuella felskrivningar, prisändringar eller felinformation som är utanför Co2Pro s kontroll.


Gäller fr.om 1 april 2019